การเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาสหกิจต่างประเทศ วันที่ 24 ส.ค. 2559

ดร.บุญธิดา เอื้อพิพัฒนากุล หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ และดร.นครินทร์ ปิ่นปฐมรัฐ เป็นวิทยากรในการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาสหกิจต่างประเทศ ที่จะเดินทางไป ออกสหกิจศึกษา ณ National Pingtung University (NPTU) สาธารณรัฐไต้หวัน (วันที่ 12 กันยายน 2559)  เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 ณ ห้อง ST-1 307 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

icon56-1806-1