โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ ระยะที่ 2 โครงการบริการวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตสู่ชุมชนหมู่ 7 ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานีแบบมีส่วน ร่วม ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีซึ่งประกอบด้วย 10 คณะ และ 1 วิทยาลัยจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ ระยะที่ 2 โครงการบริการวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตสู่ชุมชนหมู่ 7 ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานีแบบมีส่วนร่วม ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559 ระหว่างวันที่ 23 – 24 สิงหาคม 2559 ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ สาขาวิชาชีววิทยาจัดอบรมน้ำส้มสายชูจากข้าวไรซ์เบอรี่ สาขาฟิสิกส์อบรมเทคโนโลยีถังบำบัดน้ำชีวภาพด้วยการใช้ระบบโซล่าเซลล์ ภาคเคมีอบรมการผลิตแชมพูอัญชันและสเปรย์ปรับอากาศ และคณะศิลปศาสตร์จัดอบรมการจีบผ้าและจัดอาหารโต๊ะสำหรับงานประชุม

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

icon56-1806-1