ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ) วันที่ 19 ส.ค. 2559

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร นำโดย รศ.ดร.บุญวัฒน์ อัตชู ประธานกรรมการ รศ.ดร.บวร ปภัสราทร และ รศ.ดร.วีระศักดิ์ คุรุธัช กรรมการ เข้าตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ) เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ณ ห้อง ST- 1217 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

icon56-1806-1