ตรวจประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี วันที่ 18 ส.ค. 2559

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร นำโดย ศ.ดร.เพ็ญศรี ทองนพเนื้อ ประธานกรรมการ รศ.ดร.ธณัฎฐ์คุณ มงคลอัศวรัตน์ และรศ.ดร.อภิสิฎฐ์ ศงสะเสน กรรมการ เข้าตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี) เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 ณ ห้อง ST 1217 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

icon56-1806-1