การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาสถิติประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556)

คณะกรรมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ได้แก่ ผศ.ดร.รัชนี ภูวพัฒนพันธุ์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิยาลัยรามคำแหง (ประธานกรรมการ) อาจารย์ศราวุธ จิตต์พินิจ ผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ (กรรมการ) และผศ.ดร.นนทลี พรธาดาวิทย์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (กรรมการและเลขานุการ) เข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา หลักสูตรววิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาสถิติประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556) ในวันที่ 17 สิงหาคม 2559 ณ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

icon56-1806-1