พิธีไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2559 (ช่วงบ่าย) วันที่ 11 ส.ค. 2559

สโมสรนักศึกษา และฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมเพื่อให้นักศึกษาแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีที่ศิษย์พึงควรปฏิบัติ และยังเป็นการสืบสานวิถีการดำเนินชีวิต และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของคนไทยให้คงอยู่สืบไป โดยจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙

ช่วงเวลาที่ ๒ (ภาควิชาเคมี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ และสาขาวิชาฟิสิกส์)
เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

icon56-1806-1