ประชุมจัดทำแผ่นพับและวีดิทัศน์แนะนำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 2 ส.ค. 2559

คณะกรรมการจัดทำแผ่นพับและวีดิทัศน์แนะนำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกันปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ในวันที่ 2 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม ST- 1 306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

icon56-1806-1