สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการสอนปรับความรู้พื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 27 มิ.ย. – 15 ก.ค. 2559

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการสอนปรับความรู้พื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 ให้กับนักศึกษาใหม่ทีมีผลคะแนนสอบเข้าต่ำกว่าเกณที่กำหนด โดยมีการสอนระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมวิทบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา และอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ (ตึก รป 13 ชั้น) มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

icon56-1806-1