โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการนำเสนอผลงานทางด้านคณิตศาสตร์ให้กับนักศึกษา วันที่ 24 มิ.ย. 2559

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการนำเสนอผลงานทางด้านคณิตศาสตร์ให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 เมื่อวันที่ 17 และวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ณ ห้อง ST 1 906 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

icon56-1806-1