อบรมเรื่อง “การใช้งานโปรแกรมติดตามบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะและสมรรถนะวิชาชีพ” วันที่ 24 มิ.ย. 2559

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดการอบรมเรื่อง “การใช้งานโปรแกรมติดตามบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะและสมรรถนะวิชาชีพ” ให้กับเจ้าหน้าที่ บุคลากรฝ่ายสนับสนุนจากสาขาวิชาต่างๆ และบุคลากรฝ่ายบุคคล เมื่อศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559 เวลา 9.00 – 12.00 น. โดยมีวิทยากร ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ จากสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เป็นผู้แนะนำการใช้งานโปรแกรม

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

icon56-1806-1