การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ RMUTT’ Smart Teacher Model ครั้งที่ 1 วันที่ 17 มิ.ย. 2559

อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ ดร.สุทธวรรณ สุพรรณ ดร.นิธิวัฒน์ ชูสกุล ดร.จันทิมา ฑีฆะ ดร.นนธิยา มากะเต ดร.วรรณา ศรีปราชญ์ อ.อลงกต สุวรรณมณี อ.อัคเรศ สิงห์ทา และ อ.สมนึก ศรีสวัสดิ์ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากร โครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ RMUTT’ Smart Teacher Model

ในวันที่ 17 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ (ตึก 13 ชั้น) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

icon56-1806-1