โครงการลงนามและขยายความร่วมมือด้านวิชาการ ณ สาธารณรัฐไต้หวัน วันที่ 15-18 มิ.ย. 2559

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้นำคณะผู้บริหารซึ่งประกอบด้วย รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี และผู้ช่วยคณบดีที่เกี่ยวข้องของทุกคณะ เดินทางไปสาธารณรัฐไต้หวัน ระหว่าง วันที่ 14 – 19 มิถุนายน 2559 เพื่อลงนามขยายความร่วมมือทางด้านวิชาการและวิจัยกับ National Pingtung University of Science and Technology (NPUST), National Pingtung University (NPTU) และเจรจาความร่วมมือกับ I-Shou University (ISU) โดยได้ให้หัวหน้าแต่ละหน่วยงานเจรจารายละเอียดในความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย การแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษาในแต่ละมหาวิทยาลัยที่ได้ไปศึกษาดูงาน ซึ่งการเดินทางไปราชการในครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูง

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

icon56-1806-1