โครงการปลูกป่าชายเลนเฉลิมฉลองพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชขึ้นครองราช 70 ปี วันที่ วันที่ 9 มิ.ย. 2559

ผู้ว่าราชการจังหวัดและเครือข่ายมหาวิทยาลัย มทร.ธัญบุรี ร่วมกับ cpf ศูนย์เรียนรู้ป่าชายเลนที่ 2 สมุทรสาคร ชุมชนโคกขาม ชุมชนบางหญ้าแพรก จังหวัดสมุทรสาครร่วมโครงการปลูกป่าชายเลนเฉลิมฉลองพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชขึ้นครองราช 70 ปี ด้วยการปลูกป่าชายเลน770 ต้น และการดำเนินการเพาะต้นกล้าป่าชายเลนด้วยหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่อการปลูกป่าชายเลนในศตวรรษที่ 21 ให้มีอัตราการอดและเติบโตมากกว่า95% ทำให้ได้พื้นที่ป่าชายเลนตามเป้าหมายของประเทศเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

icon56-1806-1