พิธีมอบรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ. 2559 สำหรับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน

พิธีมอบรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ. 2559 สำหรับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน  เมื่อวันที่ 3 มิ.ย. 2559 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

ประเภทที่ 1 นักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวพันธิตรา งามวัน และนางสาววราภรณ์ พ้นทุกข์ นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา
จากผลงาน “Effect of pH on Growth and Biochemical Composition of Microalgae”

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวเกตุนภาพร เกตุประดิษฐ์ นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์
จากผลงาน “Synthesis and Characterization of LaP04:Ho3+ Nano powders”

 

ประเภทที่ 9 โครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายพงศธร เกียรติเจริญพร นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
จากผลงาน “การพัฒนาเกม WarWolf ด้วย Unity Engine”

ประเภทที่ 11 โครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษาดีเด่น (ที่เกิดจากผลงานของนักศึกษา)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวปริตา สุวรรณศรี นางสาวนวลลออ เกียมา และนางสาวภัทชรียา บุตรกระจ่าง นักศึกษาภาควิชาเคมี
จากผลงาน “ การพัฒนาชุดตรวจสอบสารทองแดงบนร่องรอยที่เกิดจากลูกกระสุนปืน”

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

icon56-1806-1