นักศึกษา มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมโครงการ Youth Model ASEAN Conference 2016 ระหว่างวันที่ 2 – 7 ตุลาคม 2559

นางสาวรมิตา  ทรัพย์ภิญโญพล คณะบริหารธุรกิจ  นางสาวลักษมี  สงวนดีกุล  คณะศิลปะศาสตร์  และนางสาวธันยพร ธะนะไชย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมโครงการ Youth Model ASEAN Conference 2016 เพื่อเข้าร่วมอภิปรายในหัวข้อ “Bridging Hearts, Building Ties” ณ Singapore Polytechnic 2016 ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 2 – 7 ตุลาคม 2559 ซึ่งเป็นตัวแทนนักศึกษาในฐานะทูตจากประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ     นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของสมาคมประชาชาติ   แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือประชาคมอาเซียน วิสัยทัศน์ของประชาคมอาเซียน บทบาทของเยาวชนที่จะช่วยเสริมสร้างความเป็นประชาคมอาเซียนรวมทั้งจะได้อภิปรายเกี่ยวกับประเด็นปัญหาความหลากหลายทางด้านเศรษฐกิจ ความมั่นคง วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของภูมิภาค

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

icon56-1806-1