โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาแบบซีดีไอโอระดับสูง วันที่ 25 ต.ค. 2559

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี  เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาแบบซีดีไอโอระดับสูง (CDIO-Advanced Programme 2016 : Component 3 Workshop 2 – Enhancing CDIO Skillsets) โดยมี อาจารย์จาก มทร.ธัญบุรี มทร.ล้านนา มทร.กรุงเทพ มทร.พระนคร และมทร.อีสาน เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุม อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
icon56-1806-1