โครงการบริหารวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเข้าสู่ชุ่มชน

ผศ.ดร.วัชระพงษ์ วรเศรษฐพงศ์ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการบริหารวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเข้าสู่ชุมชน กิจกรรมการหว่านปุ๋ยในนาข้าวอินทรีย์ด้วยหัวเชื้อจุลินทรีย์ชีวภาพอัดเม็ด ณ ซอยมั่นยืน ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

icon56-1806-1