โครงการ “เยาวชนรุ่นใหม่ขับขี่ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุในมหาวิทยาลัย” วันที่ 19 ส.ค. 2559

นายวิรัช  โหตระไวศยะ  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี  เป็นประธานเปิดโครงการ “เยาวชนรุ่นใหม่ขับขี่ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุในมหาวิทยาลัย” จัดโดยกองอาคารสถานที่ ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์  มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

icon56-1806-1