รศ.ดร. ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นำคณะผู้บริหารศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐไต้หวัน พร้อมกับลงนามขยายความร่วมมือทางด้านวิชาการและวิจัย ระหว่างวันที่ 14 – 19 มิ.ย. 2559

รศ.ดร. ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นำคณะผู้บริหารศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐไต้หวัน พร้อมกับลงนามขยายความร่วมมือทางด้านวิชาการและวิจัย  กับ Professor Dr.Tai, Chang – Hsien อธิการบดีของ National Pingtung University of Science and Technology (NPUST)

รศ.ดร. ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้นำคณะผู้บริหารซึ่งประกอบด้วย รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี และผู้ช่วยคณบดีที่เกี่ยวข้องของทุกคณะ เดินทางไปสาธารณรัฐไต้หวัน ระหว่างวันที่ 14 – 19 มิถุนายน 2559 เพื่อลงนามขยายความร่วมมือทางด้านวิชาการและวิจัยกับ Professor Dr.Tai, Chang – Hsien อธิการบดีของ National Pingtung University of Science and Technology (NPUST) รวมทั้งได้เจรจาการขยายความร่วมมือกับ Professor Dr. Guu, Yuan Kuang อธิการบดีของ National Pingtung University (NPTU) และเจรจาความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัยกับ Dr. Jei-Fu Shaw อธิการบดีของ I-Shou University (ISU) โดยให้หัวหน้าแต่ละหน่วยงานเจรจารายละเอียดในความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย การแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษาในแต่ละมหาวิทยาลัยที่ได้ไปศึกษาดูงาน

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี