โครงการแนวทางการพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา วันที่ 26 ก.ค. 2559

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี เป็นประธานเปิดโครงการแนวทางการพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สถานประกอบการ และรัฐบาล พร้อมบรรยายแนวทางการพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาของ มทร.ธัญบุรี และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมชอบ  ไชยเวช ร่วมบรรยายให้ความรู้แก่คณาจารย์  ณ  ห้องประชุมเมธาวี  มทร.ธัญบุรี วันที่ 26 ก.ค. 2559

icon56-1806-1