การถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ยีสต์ในการทำหมั่นโถวให้กับชุมชนคลองห้า

อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้นำความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ยีสต์ในการทำหมั่นโถวมาถ่ายทอดความรู้ให้กับชุมชนคลองห้า อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี ระหว่างวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2559

icon56-1806-1