โครงการความร่วมมือพัฒนาความรู้สายวิชาชีพด้านไอที MFEC GET READY ฉลาดเลือกแบบคนรุ่นใหม่

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ด้านการส่งเสริมวิชาการ วิชาชีพ และการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21) โครงการความร่วมมือพัฒนาความรู้สายวิชาชีพด้านไอที MFEC GET READY ฉลาดเลือกแบบคนรุ่นใหม่ ความร่วมมือระหว่างบริษัท MFEC จำกัด (มหาชน) กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

 

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี