โครงการ “สถิติรวมใจรักษ์พิทักษ์สิ่งแวดล้อม”

สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการ “สถิติรวมใจรักษ์พิทักษ์สิ่งแวดล้อม” โดยมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับนักศึกษาของสาขาวิชาฯ ได้แก่ การศึกษาสภาพแวดล้อมทางทะเล ณ อุทยานใต้ทะเลเกาะขาม สัตหีบ การศึกษาสภาพแวดล้อมชายฝั่งทะเล ป่าชายเลน และทำกิจกรรมปลูกป่า ณ สวนป่าชายเลน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (สอ.รฝ.) และศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ ระหว่างวันที่ 23 – 24 เมษายน 2559

 

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี