นิทรรศการบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้บริหาร คณาจารย์ และแขกผู้มีเกียรติ เยี่ยมชมนิทรรศการบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับการทำนุบำรุงศิลปินศิลปวัฒนธรรม ในรูปแบบการเรียนรู้แบบ สเต็มศึกษา (STEM) และการประกวดโครงการเพื่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น หัวข้อ “จิตอาสากับการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม” ในงานสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ี 5 “สานศาสตร์ศิลป์ ถิ่นวัฒนธรรมบุณพทิศ เทิดองค์วิศิษฏศิลปิน “สิรินธร” ย้อนวิถีสงกรานต์ไทย” เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 ณ ลานกิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี