นักศึกษาแลกเปลี่ยนนำเสนอโครงงานวิจัย

Miss Wen Chang นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก National Pintung University of Science and Technology สาธารณรัฐไต้หวัน นำเสนอผลการทดลองจากการทำโครงงานวิจัยและประสบการณ์ที่ได้เดินทางมาแลกเปลี่ยน ณ สาขาวิชาชีววิทยา วันที่ 8 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุม ST-1 206 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี