ชีววิทยาดูงานบำบัดน้ำเสีย ณ โรงผลิตน้ำบางเขน

นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาศึกษาดูงานบำบัดน้ำเสีย ณ โรงผลิตน้ำบางเขน การประปานครหลวง และโรงบำบัดน้ำเสียช่องนนทรี

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เดินทางไปศึกษาดูงานการปรับปรุงคุณภาพน้ำเพื่อการบริโภคและระบบบำบัดน้ำเสีย ณ โรงผลิตน้ำบางเขน การประปานครหลวง และโรงบำบัดน้ำเสียช่องนนทรี ประกอบการเรียนในรายวิชาเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียในอุตสาหกรรม (09-314-366) เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 โดยมี ดร.จรุงวิทย์ บุญโนรัตน์ เป็นผู้ดูแลควบคุม

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี