กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ 6 สถาบัน ครั้งที่ 11 ราชมงคลธัญบุรีเกมส์ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2554