คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์พบท่านอธิการบดี

 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์พบท่านอธิการบดี วันที่ 14  มีนาคม 2559

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี