ช่อง 7 ถ่ายกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554