อบรมบุคลิคภาพ รุ่นที่ 3

นางวราภรณ์  อาชานนท์  ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี  เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม โครงการ การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความเป็นเลิศ รุ่นที่ ๓ โดยมีพันโทหญิงเมลดา  เอมพันธุ์  จากสำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมวิกตอเรีย มทร.ธัญบุรี

 

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี