ประชุมสภามหาวิทยาลัย

การประชุมสถามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมมังคลอุบล

 

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี