ร่วมถ่ายภาพ

ผศ.ดร.สุภัทรา  โพธิ์พ่วง นายวิรัช  โหตระไวศยะ  และนายพงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี ร่วมฟังการนำเสนอผลการฝึกอบรมหลักสูตร “๗ อุปนิสัยของผู้มีประสิทธิผลสูงสำหรับบุคลากรภาครัฐ”  และถ่ายภาพกับผู้เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุม มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี