บรรยายพิเศษ

Dr.Eric Chowanietz  อาจารย์จาก  De Montfort University สหราชอาณาจักร บรรยายพิเศษหัวข้อ  Automotive ECS and Mini Anatomy  ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี ณ ห้อง ๑๒๐๗ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ  มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี