ร่วมถ่ายภาพ

ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้การต้อนรับและร่วมถ่ายภาพกับผู้บริหารและอาจารย์จาก Meijo University ที่เดินทางมาสานต่อความร่วมมือทางวิชาการกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัย และประชาสัมพันธ์การให้ทุนการศึกษา Aichi สำหรับนักศึกษา มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี