นักศึกษาชมหอเกียรติยศ

รศ.กอบกุล  ปราบประชา  ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี  บรรยายประวัติความเป็นมาของ มทร.ธัญบุรี ที่จัดแสดงในหอเกียรติยศราชมงคลธัญบุรี แก่นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี