พิธีปิด CDIO

ผศ.ไพบูลย์  แย้มเผื่อน  ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี  เป็นประธานในพิธีปิดและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ “การจัดการเรียนการสอนแบบ CDIO รุ่นที่ ๔” เพื่อพัฒนาอาจารย์และปรับปรุงหลักสูตร และเพิ่มจำนวน Master Trainer ของมหาวิทยาลัย

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี