จัดดอกไม้

อาจารย์และนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีและงานประดิษฐ์สรางสรรค์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ช่วยกันจัดเตรียมดอกไม้ เพื่อใช้ในการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์ และเปิดสังเวชนียสถานจำลอง วัดปัญญานันทาราม จังหวัดปทุมธานี

 

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี