โครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายงานประกันคุณภาพ องค์การนักศึกษา 9 มทร. และกิจกรรม 9 ราชมงคลร่วมใจ สืบสานวัฒนธรรมไทยครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2554