จัดภูมิทัศน์วัดปัญญานันทาราม

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 – 3 คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี  ร่วมกันปรับภูมิทัศน์ และจัดสวน บริเวณสังเวชนียสถานจำลอง วัดปัญญานันทาราม  โดยนำความรู้ที่เรียนมาใช้ปฏิบัติงานจริง สมกับการเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ

 

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี