ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร 2558

ภาพบรรยากาศการปฐมนิเทศนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร 2558

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี