วันมัคคุเทศก์ไทย

คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี  จัดงานวันมัคคุเทศก์ไทย เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ที่ทรงมีต่อวิชาชีพมัคคุเทศก์ ณ ห้องประชุมเอกสโรชา คณะศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี