โครงการอบรมเพื่อขอตำแหน่ง รศ

 นายพงศ์พิชญ์  ต่วนภูษา  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี  เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนเอกสารประกอบการสอนเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (รองศาสตราจารย์) ณ  ห้องประชุมรินลอุบล มทร.ธัญบุรี วันที่ 19 มิถุนายน 2558

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี