การสร้างและพัฒนาคู่มือเพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ รุ่นที่ ๒

นายพงศ์พิชญ์  ต่วนภูษา  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “การสร้างและพัฒนาคู่มือเพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ รุ่นที่ ๒” ณ ห้องประชุม  สำนักงานอธิการบดี  มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี