อบรมโครงการ คิดเชิงวิเคราะห์ รุ่นที่ 1

กองบริหารงานบุคคล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี  จัดอบรมโครงการ  การคิดเชิงวิเคราะห์(ข้อมูล)เพื่อประโยชน์ในการทำงาน  รุ่นที่ ๑ ณ ห้องประชุม  มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี