มอบประกาศเกียรติคุณการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ

นายมนัส  แจ่มเวหา  อธิบดีกรมบัญชีกลาง  เป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘ แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี โดยมี ผศ.ไพบูลย์  แย้มเผื่อน  ผู้ช่วยอธิการบดี  เป็นตัวแทนรับมอบ ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร

 

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี