เพชรราชมงคล ณ ประเทศฟิลิปปินส์ อัลบั้ม 3

ภาพบรรยากาศ

เพชรราชมงคล ณ ประเทศฟิลิปปินส์

อัลบั้ม 3

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี