ฝึกทักษะวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร์

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี พร้อมด้วยคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมสอนทักษะพื้นฐานวิชาชีพแก่นักศึกษาชั้นปีที่1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในโครงการฝึกทักษะพื้นฐานวิชาชีพ เพื่อตอบโจทย์ตลาดแรงงาน

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

จัดทำอัลบั้มภาพโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี