การบูรณาการ STEM กับการพัฒนาทักษะสำหรับกรมกิจการผู้สูงอายุ

ผศ.ดร.อุไรวรรณ อินทร์แหยม ดร.จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์ อาจารย์ปิยนันท์ เทียบศรไชย อาจารย์สิริณา ช่วยเต็ม และ อาจารย์ประภาส ทองรัก อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกี่ยรติเป็นวิทยากร ในโครงการอบรมหลักสูตร “การจัดทำแผนกลยุทธ์ และการบูรณาการ STEM กับการพัฒนาทักษะสำหรับกรมกิจการผู้สูงอายุ” ให้กับบุคลากรภายในกรมกิจการผู้สูงอายุ (Department of Older Persons: DOP) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องฝึกอบรมสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.)

 

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี