โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคการศึกษาที่ 2/ 2558

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคการศึกษาที่ 2/ 2558 เรื่อง ขอบเขตของกระบวนการฝึกประสบการวิชาชีพ เรื่องการเตรียมข้อมูลเพื่อประกอบการกำหนดรูปแบบการฝึกประสอบการวิชาชีพเชิงวิเคราะห์ และเรื่องการเตรียมข้อมูลเชิงประกอบการกำหนดรูปแบบการฝึกประสบการวิชาชีพ เพื่อการตัดสินใจ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ในการนี้ ผศ.ดร.นพรัตน์ พุทธกาล หัวหน้างานสหกิจศึกษา ให้เกียรติ เป็นประธานเปิดโครงการ

 

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี