โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย รุ่นที่ 2 คณะบริหารธุรกิจ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2554